Què tractem dins de la Logopèdia?

La Logopèdia s’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, diagnòstic i tractament dels seus trastorns.

El Logopeda és el professional de la Logopèdia i s’encarrega de diagnosticar, avaluar i rehabilitar els problemes, retards, disfuncions o trastorns que presenten els pacients (tant xiquets com adults) en la comunicació, el llenguatge, la parla, la deglució i la veu. Treballen des del camp anatòmic, psicològic i fisiològic.

Els Logopedes són professionals sanitaris que treballen amb persones de qualsevol edat, siga quina siga la causa (funcional, orgànica o adaptativa) que origina els trastorns.

Els Logopedes tenen àrees de treball molt diverses, i una d’elles és el gabinet privat com és el cas del nostre, CREA Espai Logo-Pedagògic.

El servei de Logopèdia del CREA Espai Logo-Pedagògic ofereix tot tipus de tractaments logopèdics. Els més comuns són els següents:

 • Retard del Llenguatge
 • Dislàlia
 • Disfonia
 • Dislèxia
 • Disfèmia
 • Deficiència auditiva
 • Disàrtria
 • Deglució atípica
 • Tel

Retard del Llenguatge

Lentitud en el desenvolupament del llenguatge caracteritzat per un retard en l’aparició de la parla i una progressió molt lenta de la mateixa, sense que es puga justificar per l’existència de dèficit intel·lectual, pèrdua auditiva, discapacitat motriu o alteracions psiquiàtriques, malgrat en ocasions s’acompanya de trastorns de la personalitat i immaduresa en la dominància lateral (Juárez. 1992).

Dislalia

La dislàlia és una dificultat en l’articulació de determinats fonemes de la parla. Es tracta d’una alteració per a pronunciar correctament certs fonemes o grups de fonemes. El discurs d’un xiquet dislàlic molt afectat pot resultar inintel·ligible. Els més coneguts son el “rotacisme” (Dificultats en la pronunciació de la R) i el “seseo” (Dificultats de pronunciació de la S). La Intervenció logopèdica que oferim a CREA, consisteix en la reeducació de tots els camps (cognitiu, sensorial …) per  assolir la correcta pronunciació dels Fonemes.

Intervenció Logopèdica en Deficiència Auditiva

La DEFICIÈNCIA AUDITIVA és la pèrdua total o parcial del sentit de l’audició i això, segons el moment de la pèrdua, té diferents conseqüències. Algunes d’elles relacionades amb el llenguatge és la no adquisició del llenguatge o la seva pèrdua per falta de l’ús. Ací, és on entra la pràctica logopèdica que ajuda a oferir sistemes alternatius de comunicació, afavoreix l’adquisició del llenguatge verbal o el reforça.

Disfonia

La disfonia és l’Alteració de les Qualitats de la veu (Freqüència, intensitat, timbre i durada) i Aquest tipus es Troba a La Població infantil. Les Causes de la disfonia infantil poden ser Diverses:

 • Abús vocal.
 • Antecedents Familiars.
 • Afeccions Respiratòries.
 • Estat emocional i psíquic del xiquet@.
 • Models vocals de l’entorn del xiquet@

Per aquesta raó, en el Departament Logopèdic de CREA,  tenim en compte totes aquestes causes a l’hora del diagnòstic com de la intervenció.

Dislèxia

La dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, que es dóna en xiquets que no presenten cap handicap físic, psíquic ni sociocultural i l’origen sembla derivar d’una alteració del neurodesenvolupament.

Atenent al seu caràcter específic, els dislèxics són xiquets i xiquetes intel·ligents que només presenten dificultats en tasques relacionades amb la lectura i l’escriptura.

Disàrtria 

La disàrtria és el trastorn que es caracteritza per l’alteració en la pronunciació de les paraules. Una de les causes més comunes són les lesions en el sistema nerviós central i perifèric. Es diferencia d’una Afàsia motora, en què la Disàrtria és un trastorn del llenguatge, és a dir, afecta l’articulació dels fonemes. Per a la intervenció d’aquest trastorn, en l’àrea Logopèdica de CREA treballem la Teràpia Miofuncional.

Intervenció Logopèdica en Teràpia Miofuncional 

La TERÀPIA MIOFUNCIONAL és una disciplina Logopèdica que s’encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions que poden interferir tant en la producció de la parla, com en les diferents estructures del sistema orofacial. És una teràpia que s’encarrega de fomentar els moviments coordinats de la boca, llengua, paladar, musculatura oral, etc. que faciliten la parla. Aquest tipus de teràpia es pot usar en tots els trastorns necessaris per augmentar la comprensió verbal.

Deglució atípica

La deglució atípica es definida com aquells moviments compensatoris Que es desencadenen per la inadequada activitat lingual en l’acte de deglutir en la fase oral.

La deglució atípica o “infantil”, no es tracta d’un estancament en un estadi evolutiu infantil, sinó d’una forma de deglutir anòmala que pot ser conseqüència i causa d’alteracions anatòmiques.

La deglució atípica es detecta quan els xiquets projecten la llengua a la palatina cara de les dents anteriors obrint la mossegada, espai que després ocupa la llengua. Això es tradueix en problemes par pronunciar amb claredat Certs Fonemes.

En molts casos una avaluació i intervenció logopèdica precoç  pot evitar que s’instauren patrons i hàbits incorrectes que generen anomalies estructurals als òrgans fonoarticulatoris.

A les escoles de vegades detecten problemes de baix rendiment escolar, en els xiquets que presenten deglució Atípica ja que no solen fer un ús correcte de la respiració, de la deglució i de la masticació.

Disfèmia o Tartamudesa

La disfèmia, o més coneguda comunament com la TARTAMUDESA, és un trastorn que afecta la comunicació i es caracteritza per les repetides interrupcions involuntàries de la parla que s’acompanyen, generalment, de tensió muscular, por, estrès, etc. Des de l’àrea Logopèdica intervindrem en els principals problemes de la disfèmia com són la respiració o el temps dels discursos, i en tots els problemes adjacents com estereotípies o tensions.

Tel

Trastorn Específic del Llenguatge es caracteritza per la incapacitat d’usar el llenguatge sempre que no es relacione a un dèficit sensorial, motor o mental. Per al diagnòstic del TEL i la posterior intervenció s’ha de valorar el llenguatge expressiu i comprensiu en tots els nivells (fonològic, morfosintàctic i lèxic). Com que és un trastorn propi del llenguatge es necessita una intervenció Logopèdica àmplia, que abaste tots els nivells del llenguatge, tal com ja hem comentat anteriorment, tant a nivell comprensiu com expressiu.